گروه آمار، برنامه و بودجه

 

- انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه

- همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه

- جمع‌‌آوری بودجه‌های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.

- تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط‌مشی کلی دانشگاه

- ابلاغ بودجه مصوب هر یک از واحدها (درصورت نیاز) و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در محوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها.

- دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی

- نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه‌ای برحسب فعالیت و برنامه‌های اجرائی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای بودجه واحدها

- بررسی و مبادله موافقت نامه‌های مربوط به فعالیت‌های جاری و عمرانی

- تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها و نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه.

- بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه.