گروه تشکیلات ،تحول اداری و بهره وری

- انجام بررسی‌های سازمانی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه

- مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه

- برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره‌وری.

- تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پست‌های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط.

- برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تجدیدنظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه.

- تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء.

- بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست‌های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها.

- مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیرآموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور.

- مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه‌بندی مشاغل کارکنان.