اداره خدمات عمومی

کلیه کارهای مربوط به انبارداری ، کارپردازی ، تدارکات ، نقلیه ، خدمات و  فضای سبز جز مسئولیت این واحد دانشگاه می باشد