اداره دبیرخانه مرکزی

۱-دریافت و کنترل نامه های وارده از نظر وجود امضاء،ارتباط نامه با دانشگاه و صحت تعداد پیوست
۲-ارائه نامه های واردشده به مقام یا مسئول واحد اقدام کننده یا واحد مربوطه
۳-ارسال نامه های صادره به واحدها و یا ادارات شهرستانی یا استانی یا کشوری
۴-توزیع اطلاعیه ها و پخش نامه ها بین واحدهای ذیربط و مربوطه