اداره دریافت و پرداخت

۱-محاسبه ،کنترل و پرداخت حقوق و مزایای ماهانه کل پرسنل دانشگاه

۲-محاسبه ،تنظیم و ارسال فایل کسور قانونی حقوق ماهانه اعم ازقبیل بیمه،مالیات ،بازنشستگی

۳-محاسبه ،کنتزل و پرداخت سایر کسور حقوق ماهانه پرسنل اعم از حق عضویت در صندوقها،بدهی به بانکها،اجرای احکام مدنی دادگستری و سایر بدهی ها

۴-پرداخت سایر مزایای کارکنان شامل حق التدریس،اضافه کار،خسارت درمان،کمک هزینه سفر و فوت و ازدواج

۵-مراجعه به خزانه کل کشور ، سازمان بازنشستگی،تامین اجتماعی ،بیمه سلامت و ....