اداره اعتبارات و تنظیم حسابها

نگهداری و تنظیم حسابها و ارائه گزارش به تمرکز تلفیق خزانه داری

تنظیم و پرداخت اعتبارات ابلاغی

جابجایی درآمدها و ارائه به خزانه داری و دریافت درآمدها

کنترل و تنظیم حسابها و اسناد و ارائه گزارش به دیوان محاسبات

کنترل و تنظیم حسابها و اسناد و ارائه گزارش به حسابرسی هیات امنا

اجرای برنامه ریزی حسابداری تعهدی