اداره رسیدگی به اسناد و اموال

رسیدگی و ممیزی کل اسناد مالی اعم از جاری،اختصاصی،عمرانی ،ابلاغی و سایر منابع

 رسیدگی به اسناد کلیه شرکتهای خدماتی و تاسیساتی طرف قرارداد دانشگاه