آرشیو اخبار

فروشگاه جهیزیه ،کادویی ، لوازم چوبی ، دکوری و لوازم برقی(طالب تبار)

فروشگاه جهیزیه ،کادویی ، لوازم چوبی ، دکوری و لوازم برقی(طالب تبار)

همکاران محترم می توانند با مراجعه حضوری به فروشگاه (آقای طالب تبار)، لوازم مورد نظر خود و خانواده خود را خرید نمایند .ضمنا برای دریافت معرفی نامه و سقف خرید، به دفترمعاونت اداری و مالی سرکار خانم شوبچاری مراجعه نمایند. بعد از دریافت معرفی نامه و ارسال صورتحساب ازسوی فروشگاه، امور مالی دانشگاه طی شش قسط مبلغ صورتحساب را از حقوق همکاران کسر می نماید.

ادامه مطلب